Παρασκευή, 15 Νοεμβρίου 2013

ΜΕRYEM ANNE’YE ILAHI – ΕΠΙ ΣΟΙ ΧΑΙΡΕΙ

Ey Tanrı’nın lutfűna erişen kız, senin uğruna sevinçlidir bűtűn yaratılış, melekler sistemi (orduları) ve insan soyu;
Kutsal kılınmış tapınak ve zihni Cennet, bakirelik övűncű, Tanrı senden beden aldı ve öncesizlikten bu yana var olan Tanrımız çocuk oldu.
Senin rahmini tahta çevirdi ve senin karnını göklerden daha geniş yaptırdı.
Senin adına sevinçlidir bűtűn yaratılış, sana yűcelik olsun.Ἐπὶ σοὶ χαίρει, Κεχαριτωμένη, πᾶσα ἡ κτίσις, Ἀγγέλων τὸ σύστημα, καὶ ἀνθρώπων τὸ γένος·
ἡγιασμένε ναέ, καὶ Παράδεισε λογικέ, παρθενικὸν καύχημα, ἐξ ἧς Θεός ἐσαρκώθη, καὶ παιδίον γέγονεν, ὁ πρὸ αἰώνων ὑπάρχων Θεὸς ἡμῶν.
Τὴν γὰρ σὴν μήτραν, θρόνον ἐποίησε, καὶ τὴν σὴν γαστέρα, πλατυτέραν οὐρανῶν ἀπειργάσατο.

Ἐπὶ σοὶ χαίρει Κεχαριτωμένη, πᾶσα ἡ κτίσις, δόξα σοι.