Δευτέρα, 27 Ιουνίου 2016

Ο ΠΑΠΑΣ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΙΖΕΙ ΤΗΝ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ!


Παναιρετικού Πάπα Φραγκίσκου: ΕΝΩΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΙΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΘΡΗΣΚΕΙΑ!

(ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ ΒΙΝΤΕΟ)ΣΧΟΛΙΟ: Τί μάς λέει αυτό τό σύγχρονο βόδι τού ήλιου;
ΟΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΝΑΣ ΜΟΝΟΝ ΘΕΟΣ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΛΑΤΡΕΥΕΤΑΙ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟ.
Καί τί πρέπει νά τού υπενθυμίσουμε κατεπειγόντως;

Οτι πρώτον μέν υπάρχει μόνον ένας αληθινός θεός αλλά υπάρχουν καί εκατοντάδες είδωλα τού θεού τά οποία προσπαθείς ματαίως νά ενώσεις, διότι η ουσία τής ειδωλολατρείας είναι η πολλαπλότης.
Πρίν τήν διαίρεση υπήρξε η ενότης.
Καί ποιός διαιρεί γιά νά βασιλεύσει επί τής γής καί ποιός ενώνει τά διηρεμένα γιά νά βασιλεύσει επί τού ουρανού;
Καί ότι δεύτερον δέν μπορείς φίλε νά ισχυρίζεσαι ότι δέρνω καί κακοποιώ τά παιδιά μου καί τήν γυναίκα μου αλλά τά αγαπάω μέ διαφορετικό τρόπο!
Οταν ο Κύριος ο ίδιος μάς δίδαξε τόν μοναδικό τρόπο μέ τόν οποίο ΕΠΙΘΥΜΕΙ νά τόν αγαπούμε καί νά τόν λατρεύουμε γιά ποιόν αντί-λογο εμείς θά τόν αλλάξουμε; Γιά ποιόν αντί-χριστο αντιπρόσωπο θά αναγκαστούμε πάλι μετά τήν πολύμοχθη εκκλησιαστική εμπειρία μας στόν πνευματικό αγώνα νά πουλήσουμε τά πρωτοτόκια γιά τόν αέρα τόν κοπανιστό πού μάς προσφέρεις;
ΥΠΑΓΕ ΟΠΙΣΩ ΜΑΣ ΣΑΤΑΝΑ.
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14
15 ᾿Εὰν ἀγαπᾶτέ με, τὰς ἐντολὰς τὰς ἐμὰς τηρήσατε,
16 καὶ ἐγὼ ἐρωτήσω τὸν πατέρα καὶ ἄλλον παράκλητον δώσει ὑμῖν, ἵνα μένῃ μεθ' ὑμῶν εἰς τὸν αἰῶνα,
17 τὸ Πνεῦμα τῆς ἀληθείας, ὃ ὁ κόσμος οὐ δύναται λαβεῖν, ὅτι οὐ θεωρεῖ αὐτὸ οὐδὲ γινώσκει αὐτό· ὑμεῖς δὲ γινώσκετε αὐτό, ὅτι παρ' ὑμῖν μένει καὶ ἐν ὑμῖν ἔσται.
18 οὐκ ἀφήσω ὑμᾶς ὀρφανούς· ἔρχομαι πρὸς ὑμᾶς.
19 ἔτι μικρὸν καὶ ὁ κόσμος με οὐκέτι θεωρεῖ, ὑμεῖς δὲ θεωρεῖτέ με, ὅτι ἐγὼ ζῶ καὶ ὑμεῖς ζήσεσθε.
20 ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ γνώσεσθε ὑμεῖς ὅτι ἐγὼ ἐν τῷ πατρί μου καὶ ὑμεῖς ἐν ἐμοὶ κἀγὼ ἐν ὑμῖν.
21 ὁ ἔχων τὰς ἐντολάς μου καὶ τηρῶν αὐτάς, ἐκεῖνός ἐστιν ὁ ἀγαπῶν με· ὁ δὲ ἀγαπῶν με ἀγαπηθήσεται ὑπὸ τοῦ πατρός μου, καὶ ἐγὼ ἀγαπήσω αὐτὸν καὶ ἐμφανίσω αὐτῷ ἐμαυτόν.
22 Λέγει αὐτῷ ᾿Ιούδας, οὐχ ὁ ᾿Ισκαριώτης· Κύριε, καὶ τί γέγονεν ὅτι ἡμῖν μέλλεις ἐμφανίζειν σεαυτὸν καὶ οὐχὶ τῷ κόσμῳ;
23 ἀπεκρίθη ᾿Ιησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ· ἐάν τις ἀγαπᾷ με, τὸν λόγον μου τηρήσει, καὶ ὁ πατήρ μου ἀγαπήσει αὐτόν, καὶ πρὸς αὐτὸν ἐλευσόμεθα καὶ μονὴν παρ' αὐτῷ ποιήσομεν.
24 ὁ μὴ ἀγαπῶν με τοὺς λόγους μου οὐ τηρεῖ· καὶ ὁ λόγος ὃν ἀκούετε οὐκ ἔστιν ἐμός, ἀλλὰ τοῦ πέμψαντός με πατρός.
25 Ταῦτα λελάληκα ὑμῖν παρ' ὑμῖν μένων·
26 ὁ δὲ παράκλητος, τὸ Πνεῦμα τὸ ῞Αγιον ὃ πέμψει ὁ πατὴρ ἐν τῷ ὀνόματί μου, ἐκεῖνος ὑμᾶς διδάξει πάντα καὶ ὑπομνήσει ὑμᾶς πάντα ἃ εἶπον ὑμῖν.
27 Εἰρήνην ἀφίημι ὑμῖν, εἰρήνην τὴν ἐμὴν δίδωμι ὑμῖν· οὐ καθὼς ὁ κόσμος δίδωσιν, ἐγὼ δίδωμι ὑμῖν. μὴ ταρασσέσθω ὑμῶν ἡ καρδία μηδὲ δειλιάτω.


Αμέθυστος


Θυμίζουμε ότι υπάρχουν και ορθόδοξοι επίσκοποι! που μλάνε την ίδια γλώσσα με τα όσα λέει ο πάπας ,τα συμπεράσματα δικά σας …                                                                                             http://trelogiannis.blogspot.grl