Παρασκευή 26 Απριλίου 2019

ΑΙ ΜΕΓΑΛΑΙ ΩΡΑΙ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ


Τήν πρωΐαν τῆς Μεγάλης Παρασκευῆς, 13ης/26ης Ἀπριλίου 2019, κατ’ ἐξοχήν ἡμέρας μνήμης τοῦ σωτηρίου πάθους τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ δι’ ἡμᾶς, ἀνεγνώσθησαν αἱ Μεγάλαι Ὧραι τῆς ἡμέρας εἰς τό Πραιτώριον, τόπον φυλακῆς καί καταδίκης τοῦ Κυρίου.
Εὐθύς ἀμέσως μετά τήν ἀνάγνωσιν τῶν Ὡρῶν ἐξεκίνησεν ἡ πορεία τῶν πιστῶν διά τῆς Ὁδοῦ τοῦ Μαρτυρίου πρός τόν Γολγοθᾶν, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Λύδδης κ. Δημητρίου, αἴροντος ἐπ’ ὤμων τόν σταυρόν καί ἀκολουθούντων χιλιάδων πιστῶν, ψαλλόντων «Ἐξηγόρασας ἡμᾶς ἐκ τῆς κατάρας τοῦ νόμου τῷ τιμίῳ σοῦ αἵματι» καί: «τόν Σταυρόν Σου προσκυνοῦμεν, Δέσποτα».

Διαρκούσης τῆς κατανυκτικῆς πορείας, ἐγένετο στάσις καί δέησις εἰς τό παρεκκλήσιον Σίμωνος τοῦ Κηρυναίου, τόν ὁποῖον οἱ στρατιῶται ἠγγάρευσαν, ἵνα ἄρῃ τόν σταυρόν τοῦ Κυρίου. Τελική στάσις μετά δεήσεως ἐγένετο εἰς τήν αὐλήν τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως καί ἠκολούθησεν ἡ ἄνοδος πρός τόν Φρικτόν Γολγοθᾶν, ἔνθα ἀνεγνώσθησαν καί πάλιν αἱ Μεγάλαι Ὧραι, ἀφ’ οὗ προηγουμένως εἶχε κατέλθει ὁ Δραγουμανεύων ὁσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης π. Ματθαῖος, μετά τοῦ Τελετάρχου Ἀρχιμανδρίτου π. Βαρθολομαίου καί ἄλλων Ἁγιοταφιτῶν Πατέρων διά τό ἄνοιγμα τῆς Πύλης τοῦ Ναοῦ ὑπό τῶν Ὀρθοδόξων κατά τήν καθεστωτικήν τάξιν.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας
http://jerusalem-patriarchate.info/